سرطان 29, 1398 15:04 Asia/Kabul

هر چند «آنگلا مرکل» می گوید پس از سال 2021 قصد دارد از جهان سیاست کناره گیری کند اما ضعف جسمی و لرزش شدید وی در دیدارها از یک سو و ایجاد تغییرات در سطوح حزبی و حاکمیتی از سوی دیگر، احتمالاتی را درباره جایگزینی فردی دیگر در سمت صدراعظم آلمان مطرح کرده است.

کلیدواژه