سنبله 28, 1398 14:59 Asia/Kabul
  • مقام تشریفاتی انگلیس، دموکراسی تشریفاتی رو منحل کرد!
    مقام تشریفاتی انگلیس، دموکراسی تشریفاتی رو منحل کرد!

غرب كه خود را با ژست دموكراسی و حقوق عامه بزك كرده است اين بار دم خروسش از بريتانيا بيرون زد. ملكه انگليس با موافقت درخواست نخست وزير (بوريس جانسون) مبنی بر تعليق مجلس كشور، به تداوم مهمل بافی هايی نظير تشريفاتی بودن سلطنت در اين كشور پايان داد.

تگ

کامنت