16 میزان 1398, 12:29 کابل

آتش سوزی و انفجارهای مهیب در کارخانه تولید مواد سوختی و شیمیایی شهر روآن با وجود آنکه تلفات جانی آنی نداشته اما به علت نشت مواد سمی و شیمیایی نگرانی های جدی را در این کشور به همراه داشته است.

تگ

کامنت