سرطان 23, 1395 13:56 Asia/Kabul
  • فرکانس

فرکانس های رادیو دری

 

 

پخش صدای رادیو دری از طریق ماهواره بدر5

 

 

Symbol rate[s.r] 

32000Msym/s

 

frequency

12302H

 

FEC

Auto

 

polarization

عمودی

 

 

modcod

MPEG-4/DVB-S2

 

 

زاویه پخش

c/3/4

 

 

ku-badr

 

فركانس های پخش رادیو دری

 

 

ساعت

 

موج متوسط

 

موج كوتاه

 

 

مناطق تحت پوشش

 

 

به وقت تهران

 

به وقت کابل

 

 

وقتUTC

 

M

 

KHZ

 

M

 

KHZ

 

06:20-18:20

 

06:50-18:20

 

  07:20:19:20

 

07:50-19:20

 

02:50-14:50

 

03:20-14:50

 

 

720

 

1098

 

 

 

غرب افغانستان

 

افغانستان و پاکستان

    09:20-11:50

12:50-15:20

   09:20-11:50

   12:50-15:20

 

 

   

   5:50-8:20

 9:20-11:50

 

 

 

 

22

 

13740

 

افغانستان

 

                       
 

 

فرکانس های جدید موج FM  رادیو دری در ولایتهای مختلف به شرح ذیل می باشد:

ولایت کابل و دیگر ولایات شامل لوگر، میدان وردک، پروان، پنجشیر و کاپیسا بر روی فرکانس شماره 89/8 روزانه به مدت سه ساعت از ساعت 9 تا 12 به وقت افغانستان

 

ولایت بلخ فرکانس شماره 91 به نام از ساعت 7.30 صبح تا 7.30 شب به وقت افغانستان

 

ولایت تخار 89/3 از ساعت 7.30 تا 7.30 شب به وقت افغانستان

 

ولایت قندوز فرکانس 90/1 از ساعت 7.30 تا 7.30 شب به وقت افغانستان

 

ولایت بدخشان فرکانس 89/3از ساعت 7.30 تا 7.30 شب به وقت افغانستان

 

 

 

 

تگ