دخالت بی پایان عنوان برنامه 15 دقیقه ای است که در روزهای شنبه ساعت 14:15 پخش می شود .دراین برنامه به موضوع آمریکا و دخالتهای بی پایان آن در امور اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی در منطقه و جهان پرداخته می شود؛ نویسنده : گروه پژوهشهای کاربردی ، گوینده : سرکار خانم زهرا بهرامی تهیه کننده : امید صفایی نیا

عقرب 11, 1399 13:20 Asia/kabul