شاپرک برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 8:10 صبح از رادیو دری پخش میگردد. نویسنده:محمد علوی بازیگران:فرشته خالقی-مسعود مشرف گوینده:پری موسوی تهیه کننده:منصوره افضلی

سرطان 22, 1395 18:10 Asia/kabul