شکرستان برنامه ای ترکیبی نمایشی است که هرجمعه به مدت 35 دقیقه از رادیو دری مهمان خانه های شما میگردد.این برنامه نگاهی طنز وشیرین به مسائل اجتماعی دارد.شکرستان را میتواند جمعه ها در ساعت 9:25 دقیقه بشنوید. عوامل نمایشی این برنامه:خانم ها فرشته خالقی آقایان:علی عطایی-نصیر مجاب-حکیم بینش-محمد علوی-مسعود مشرف مجری ها:فاطمه صادقی-قاسم موحد تهیه کننده:منصوره افظلی

ثور 22, 1397 14:36 Asia/kabul