شکر شکن شوند همه طوطیان هند

زین قند پارسی که به بنگاله می رود

برنامه قند پارسی در هر برنامه با تامل بر یک اثرادبی، یک شاعر و نویسنده و یا یک موضوع در دایره ی زبان وادب پارسی، شما را به سیر و سیاحت در بوستان ادب پارسی می برد.

با ما باشید در قند پارسی روزهای دوشنبه ساعت  9.10 دقیقه

تهیه کننده و گوینده: زینب بیات_ نویسنده: محمدکاظم کاظمی 

سرطان 22, 1395 19:10 Asia/kabul