12 عقرب 1398, 09:42 کابل

از جمله مهمترین رویدادهای آمریکا بایستی به افزایش میزان بازداشت کودکان مهاجر در مرز آمریکا در ۲۰۱۹، تصویب قطعنامه روند استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا، تاکید اوکراین درباره دخالت نکردن در مساله استیضاح ترامپ در پرونده اوکراین گیت، ادعای شهادت کارشناس ارشد شورای امنیت ملی آمریکا علیه ترامپ، و مخالفت این مجلس با حضور روسیه در نشست سران گروه 7 اشاره کرد.

کامنت