عقرب 12, 1398 09:42 Asia/kabul

از جمله مهمترین رویدادهای آمریکا بایستی به افزایش میزان بازداشت کودکان مهاجر در مرز آمریکا در ۲۰۱۹، تصویب قطعنامه روند استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا، تاکید اوکراین درباره دخالت نکردن در مساله استیضاح ترامپ در پرونده اوکراین گیت، ادعای شهادت کارشناس ارشد شورای امنیت ملی آمریکا علیه ترامپ، و مخالفت این مجلس با حضور روسیه در نشست سران گروه 7 اشاره کرد.

کامنت