دلو 23, 1398 19:01 Asia/kabul

در این قسمت برنامه ، دو موضوع را بررسی خواهیم کرد: اول اختلافات در داخل دولت وحدت ملی درباره شناسنامه های الکترونیکی و علل آن و دوم نگاهی به دوره حامد کرزی در افغانستان از منظر دموکراسی ، خواهیم داشت.

کامنت