حوت 23, 1398 13:30 Asia/kabul

وضعیت تولید و صادرات افغانستان، نگرانی ها در مورد چگونگی وضعیت اقتصادی در آینده با تغییر شرایط سیاسی، مسایل مربوط به بانک مرکزی، مخابرات و ...

تگ

کامنت