حوت 27, 1398 13:18 Asia/kabul

ر این قسمت، ضرورت ترجیح منافع ملی بر اغراض قومی و جلوگیری از مداخله جویی قدرت های خارجی نظیر آمریکا را به عنوان پایه و اساس دموکراسی در افغانستان بررسی می کنیم. با ما همراه باشید.

کامنت