میزان 02, 1400 16:45 Asia/kabul

وضعیت اقتصادی مردم افغانستان، کمک های بین المللی به |آنان و نگرانی ها در مورد نحوه مصرف این کمک ها، قول های طالبان در مورد بهبود وضعیت اقتصادی مردم و ...

برنامه مجله اقتصادی به مدت 30 دقیقه روز جمعه  در ساعت 04:45 بعد از ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کنندگان: سید سلطانعلی حسینی و بصیر احمد حسین زاده ، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه