جدی 24, 1400 17:30 Asia/kabul

توافقات اقتصادی بین ایران و افغانستان، مشکلات شدید اقتصادی افغانستان و ضرورت جمع آوری و توزیع کمک های بین المللی، پیش نویس بودجه سال آینده افغانستان، مسایل مربوط به آن و ...

برنامه مجله اقتصادی به مدت 30 دقیقه روز جمعه  در ساعت 05:30 بعد از ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کنندگان: سید سلطانعلی حسینی و بصیر احمد حسین زاده ، گوینده: سید سلطانعلی حسینی

کلیدواژه