سرطان 24, 1401 10:15 Asia/kabul

شما و رادیو 1401/04/24 موضوع : معرفی برنامه های رادیو دری. معرفی برنامه روی موج جوانی . تهیه کننده نویسنده و گوینده : پری موسوی . صدابردار: مرضیه آقایی . بازشنو : طیبه صفری.

کلیدواژه