اسد 10, 1401 09:15 Asia/kabul

زنده باد زندگی شنبه 1401/5/08 موضوع: سوال. تهیه کننده: وحیده حسینیان. گویندگان: نصیر مجاب/زینب بیات. نویسنده: نصیر مجاب. صدابردار: فاطمه میرتقی. گزارشگر: شیما وفا. کارشناس: خانم بلخی/دکتر احمدی

کلیدواژه