اسد 07, 1401 10:15 Asia/kabul

شما و رادیو 1401/05/07 موضوع : معرفی برنامه های رادیو دری. معرفی برنامه ضربان . تهیه کننده نویسنده و گوینده : پری موسوی . صدابردار: سعید موسوی . بازشنو : آقای عزیزنیا.