اسد 07, 1401 10:05 Asia/kabul

شکرستان برنامه ای ترکیبی نمایشی است که هرجمعه به مدت 35 دقیقه از رادیو دری مهمان خانه های شما میگردد.این برنامه نگاهی طنز وشیرین به مسائل اجتماعی دارد.شکرستان را میتوانید جمعه ها در ساعت 10:05بشنوید. بازیگران نمایش:فرشته خالقی -محمدعلوی-مسعود مشرف -حکیم بینش -علی عطایی-نصیر مجاب گویندگان:فاطمه صادقی--قاسم موحد نویسندگان:محمد علوی -علی عطایی-نصیر مجاب صدابردار:مرضیه آقایی تهیه کننده:منصوره افضلی

کلیدواژه