اسد 19, 1401 09:07 Asia/kabul

زنده باد زندگی چهار شنبه 1401/5/12 موضوع: سوال. تهیه کننده: وحیده حسینیان. گویندگان: وحیده حسینیان. نویسنده: نصیر مجاب. صدابردار: صالحه صالح نیا. گزارشگر: شیما وفا/نیلوفر نوروزی. کارشناس: خانم بلخی/دکتر احمدی

کلیدواژه