سنبله 21, 1401 09:09 Asia/kabul

زنده باد زندگی شنبه 1401/6/19 موضوع: خشونت. تهیه کننده:وحیده حسینیان. گویندگان: زینب بیات. نویسنده: نصیر مجاب. صدابردار: الهام باباخانی. گزارشگر: شیما وفا/خیبر ابراهیمی. کارشناس: دکتر مروارید /دکتر احمدی

کلیدواژه