عقرب 12, 1397 15:00 Asia/kabul

بررسی کشته شدن مولوی سمیع الحق رهبر معنوی طالبان افغانستان. علت افزایش بیماری فلج اطفال در افغانستان. آخرین تحولات انتخابات افغانستان. بررسی آتش سوزی جاده نادر پشتون در کابل و...

کلیدواژه