حمل -109, -621 01:04 Asia/kabul

بررسی سفر دبیر کل ناتو به کابل و گفت و گو با وحید الله ظهوری حسینی و وحید مژده. دیدار محمد کریم خلیلی با محمد جواد ظریف در تهران و گفت و گو با نصیراحمد نور. شایعات مطرح شده در مورد معامله کرسی های مجلس افغانستان و...

کلیدواژه