قوس 11, 1397 16:25 Asia/kabul

بررسی اعتراض به ترکیب هیئت صلح دولت افغانستان با طالبان. نگاهی به اظهارات متضاد مقامات آمریکایی در مورد حضور نظامی در افغانستان و گفت و گو با وحید الله ظهوری حسینی و...

کلیدواژه