جدی 17, 1397 13:57 Asia/kabul

در هفته ای که گذشت، تحولات لبنان، یمن و سرزمین های اشغالی در زمره مهمترین تحولات خاورمیانه بود که در این برنامه به طو مبسوط تری بررسی می شود.

تگ

کامنت