سنبله 04, 1398 09:12 Asia/kabul

ازجمله مهمترین رویدادهای آمریکا باید به تشدید اقدامات ضد مهاجرتی دولت ترامپ، رکورد جدید کسری بودجه آمریکا در دوره ترامپ، هشدار درباره رکود اقتصادی آمریکا، انتشار آمار جدید در باره دروغ های ترامپ در دوره ریاست جمهوری اش و هشدار درباره تهدید جدی نژاد پرستی برای امنیت داخلی آمریکا اشاره کرد.

کامنت