04 سنبله 1398, 09:17 کابل

ازجمله مهمترین رویدادهای آمریکا باید به قصد دولت ترامپ برای تمدید دائمی قانون استراق سمع عمومی، تاکید آمریکا بر بازنگری اساسی در مذاکرات تجاری با چین، اعلام یک طرح ضدمهاجرتی دیگر از جانب دولت ترامپ و انتقاد دوباره ترامپ از کشورهای اروپایی عضو ناتو اشاره کرد.

کامنت