سنبله 15, 1398 15:30 Asia/kabul

پیامدهای احتمالی توافق امریکا با طالبان برای دولت و مردم افغانستان

تگ

کامنت