میزان 12, 1395 17:10 Asia/kabul

امروز به اهمیت مرزهای یک کشور پرداختیم و این که مرزها در افغانستان چه مشکلاتی دارد. همچنین از آوارگی های فرامرز افغانستانی ها.(فردا از مرزهای شخصی می گوییم)