• روی موج جوانی

  حوت 12, 1399 18:13

  روی موج جوانی، برنامه شادو عصرانه رادیودری. از شنبه تا پنجشنبه ازساعت 16 الی 16:55 طرح موضوعات روز، وآگاهی دهی برای جوانان، و.....بخشهای روزانه جوان پسند. همراه با ترانه و موسیقی . مدت برنامه 55 دقیقه . بحث محوری این هفته (آسیب) تهیه کننده: سیدخان آقاموحد . گویندگان : پری موسوی – حمید محمدی. دستیار تهیه : حمیدرضا محمدی. نویسنده : پری موسوی . کارشناس وروان شناس : سمیرامحمدی .

 • روی موج جوانی

  حوت 12, 1399 18:11

  روی موج جوانی، برنامه شادو عصرانه رادیودری. از شنبه تا پنجشنبه ازساعت 16 الی 16:55 طرح موضوعات روز، وآگاهی دهی برای جوانان، و.....بخشهای روزانه جوان پسند. همراه با ترانه و موسیقی . مدت برنامه 55 دقیقه . بحث محوری این هفته (آسیب) تهیه کننده: سیدخان آقاموحد . گویندگان : پری موسوی – حمید محمدی. دستیار تهیه : حمیدرضا محمدی. نویسنده : پری موسوی . کارشناس وروان شناس : سمیرامحمدی .

 • انعکاس

  حوت 14, 1399 12:15

  تجلیل از بیست و ششمین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری در کابل. نقش زنان در حکومت داری خوب در افغانستان.

 • انعکاس

  حوت 13, 1399 12:15

  حکومت مشارکتی طرح تازه زلمی خلیل زاد برای افغانستان. تفاهم نامه جدید خواهر خواندگی بین تهران و کابل.

 • مطبوعات کابل 13حوت: عصر کشتار خبرنگار؛ آزادی بیان را پناهی نیست

  حوت 13, 1399 10:32

  "کمیسیون انتخابات علیه دموکراسی" و "عصر کشتار خبرنگار؛ آزادی بیان را پناهی نیست"، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • روی موج جوانی

  حوت 10, 1399 18:42

  روی موج جوانی، برنامه شادو عصرانه رادیودری. از شنبه تا پنجشنبه ازساعت 16 الی 16:55 طرح موضوعات روز، وآگاهی دهی برای جوانان، و.....بخشهای روزانه جوان پسند. همراه با ترانه و موسیقی . مدت برنامه 55 دقیقه . بحث محوری این هفته (آسیب) تهیه کننده: سیدخان آقاموحد . گویندگان : پری موسوی – حمید محمدی. دستیار تهیه : حمیدرضا محمدی. نویسنده : پری موسوی . کارشناس وروان شناس : سمیرامحمدی .

 • روی موج جوانی

  حوت 10, 1399 18:40

  روی موج جوانی، برنامه شادو عصرانه رادیودری. از شنبه تا پنجشنبه ازساعت 16 الی 16:55 طرح موضوعات روز، وآگاهی دهی برای جوانان، و.....بخشهای روزانه جوان پسند. همراه با ترانه و موسیقی . مدت برنامه 55 دقیقه . بحث محوری این هفته (آسیب) تهیه کننده: سیدخان آقاموحد . گویندگان : پری موسوی – حمید محمدی. دستیار تهیه : حمیدرضا محمدی. نویسنده : پری موسوی . کارشناس وروان شناس : سمیرامحمدی .

 • روی موج جوانی

  حوت 10, 1399 18:37

  روی موج جوانی، برنامه شادو عصرانه رادیودری. از شنبه تا پنجشنبه ازساعت 16 الی 16:55 طرح موضوعات روز، وآگاهی دهی برای جوانان، و.....بخشهای روزانه جوان پسند. همراه با ترانه و موسیقی . مدت برنامه 55 دقیقه . بحث محوری این هفته (افتخار) تهیه کننده: سیدخان آقاموحد . گویندگان : پری موسوی – حمید محمدی. دستیار تهیه : حمیدرضا محمدی. نویسنده : پری موسوی . کارشناس وروان شناس : سمیرامحمدی .

 • روی موج جوانی

  حوت 10, 1399 18:26

  روی موج جوانی، برنامه شادو عصرانه رادیودری. از شنبه تا پنجشنبه ازساعت 16 الی 16:55 طرح موضوعات روز، وآگاهی دهی برای جوانان، و.....بخشهای روزانه جوان پسند. همراه با ترانه و موسیقی . مدت برنامه 55 دقیقه . بحث محوری این هفته (افتخار) تهیه کننده: سیدخان آقاموحد . گویندگان : پری موسوی – حمید محمدی. دستیار تهیه : حمیدرضا محمدی. نویسنده : پری موسوی . کارشناس وروان شناس : سمیرامحمدی .

 • مطبوعات کابل 12حوت: لزوم برخورد قاطع با بازوهای تبلیغی تروریزم

  حوت 12, 1399 15:12

  "لزوم برخورد قاطع با بازوهای تبلیغی تروریزم" ، " مسیر پیشرفت مذاکرات بین الافغانی از تعدیل توافقنامه ی دوحه می گذرد" و"