• انعکاس

    قوس 06, 1399 12:00

    پیامدهای حملات تروریستی در بامیان. ادامه کمک های جامعه جهانی به افغانستان و فقدان مدیریت این کمک ها ..