• کنکاش

    دلو 03, 1399 15:30

    اعزام دانشجویان و نخبگان افغانستانی به خارج؛ فرصت یا تحدید..!

  • انعکاس

    دلو 02, 1399 12:15

    مخالفت دولت افغانستان با آزادی هفت هزار زندانی طالبان. نگاهی به وضعیت اعزام دانشجویان افغانستان به خارج و گفت و گو با سخنگوی سابق وزارت معارف افغانستان.