• کنکاش

  دلو 03, 1399 15:30

  اعزام دانشجویان و نخبگان افغانستانی به خارج؛ فرصت یا تحدید..!

 • انعکاس

  دلو 02, 1399 12:15

  مخالفت دولت افغانستان با آزادی هفت هزار زندانی طالبان. نگاهی به وضعیت اعزام دانشجویان افغانستان به خارج و گفت و گو با سخنگوی سابق وزارت معارف افغانستان.

 • انعکاس

  دلو 01, 1399 12:15

  آیا سیاست دولت جدید امریکا در افغانستان تغییر خواهد کرد؟. اعزام دانشجویان افغانستان به خارج از کشور- تهدید یا فرصت؟.