• انعکاس

    حمل 19, 1400 12:15

    تاکید اشرف غنی بر حفظ قانون اساسی و حراست از نظام جمهوری اسلامی در افغانستان. صدور سه هزار سند تحصیلی جعلی توسط یک نهاد آموزشی هند برای شهروندان افغانستان.