• شاپرک

  حمل 24, 1400 09:45

  شاپرک برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 9:45 صبح از رادیو دری پخش میگردد. نویسنده:پری موسوی گوینده:پری موسوی بازیگران:فرشته خالقی-فاطمه صادقی-نرگس بهرامی-محمد علوی صدابردار:سعید موسوی تهیه کننده:منصوره افضلی این برنامه:همه مهمانیم

 • شاپرک

  حمل 23, 1400 09:45

  شاپرک برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 9:45 صبح از رادیو دری پخش میگردد. نویسنده:محمد علوی گوینده:فاطمه صادقی بازیگران:نرگس بهرامی-محمد علوی-مسعود مشرف صدابردار:سعید موسوی تهیه کننده:منصوره افضلی این برنامه:اختراع تلفن

 • شاپرک

  حمل 22, 1400 09:45

  شاپرک برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 9:45 صبح از رادیو دری پخش میگردد. نویسنده:مسعود مشرف گوینده:پری موسوی بازیگران:نرگس بهرامی-پری موسوی-محمد علوی-مسعود مشرف صدابردار:سعید موسوی تهیه کننده:منصوره افضلی این برنامه:گم شدن در خیابان

 • شاپرک

  حمل 21, 1400 09:45

  شاپرک برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 9:45 صبح از رادیو دری پخش میگردد. نویسنده:پری موسوی گوینده:فاطمه صادقی بازیگران:فاطمه صادقی-نرگس بهرامی-محمد علوی-مسعود مشرف صدابردار:سعید موسوی تهیه کننده:منصوره افضلی این برنامه:آشنایی با مشاغل/خیاط

 • شاپرک

  حمل 20, 1400 09:45

  شاپرک برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 9:45 صبح از رادیو دری پخش میگردد. نویسنده:پری موسوی گوینده :پری موسوی بازیگران:فاطمه صادقی-نرگس بهرامی-محمد علوی-مسعود مشرف صدابردار:سعید موسوی تهیه کننده:منصوره افضلی این برنامه:قصه ی شاهزاده ی مغرور

 • شاپرک

  حمل 19, 1400 09:45

  شاپرک برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 9:45 صبح از رادیو دری پخش میگردد. نویسنده:محمد علوی گوینده :فاطمه صادقی بازیگران:پری موسوی-نرگس بهرامی-فاطمه صادقی-محمد علوی صدابردار:سعید موسوی تهیه کننده:منصوره افضلی این برنامه :پیراهن شاکی

 • شاپرک

  حمل 18, 1400 09:45

  شاپرک برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 9:45 صبح از رادیو دری پخش میگردد. نویسنده:پری موسوی گوینده:پری موسوی بازیگران:نرگس بهرامی-محمد علوی-مسعود مشرف صدابردار:سعید موسوی تهیه کننده:منصوره افضلی این برنامه:سلامتی

 • شاپرک

  حمل 17, 1400 09:45

  شاپرک برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 9:45 صبح از رادیو دری پخش میگردد. نویسنده:محمد علوی گوینده:فاطمه صادقی بازیگران:فرشته خالقی-فاطمه صادقی-محمد علوی صدابردار:سعید موسوی تهیه کننده:منصوره افضلی این برنامه:آشنایی با حیوانات،گوسفند

 • شاپرک

  حمل 16, 1400 09:45

  شاپرک برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 9:45 صبح از رادیو دری پخش میگردد. نویسنده:پری موسوی گوینده:فاطمه صادقی بازیگران:فرشته خالقی-مسعود مشرف-محمد علوی صدابردار:سعید موسوی تهیه کننده:منصوره افضلی این برنامه:آشپزخانه شاپرکی/مورچ دانی فراموشکار

 • شاپرک

  حمل 15, 1400 09:45

  شاپرک برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 9:45 صبح از رادیو دری پخش میگردد. نویسنده:پری موسوی گوینده:پری موسوی بازیگران:فرشته خالقی-نرگس بهرامی-مسعود مشرف این برنامه :مهربونی