May 19, 2022 09:12 UTC
  • תוכנית החומש שיצאה לחופש !

באוקטובר 2021 ממשלת ישראל קיבלה החלטה על תוכנית החומש החדשה לצמצום פערים בחברה הפלסטינית, שזכתה לשם "תקאדום" (התקדמות).

באוקטובר 2021 ממשלת ישראל קיבלה החלטה על תוכנית החומש החדשה לצמצום פערים בחברה הפלסטינית, שזכתה לשם "תקאדום" (התקדמות). רכיב בהחלטה שסימן פוטנציאל להתקדמות הנוגע לערים המעורבות, וקבע כי "הרשות לפיתוח כלכלי ומשרד ראש הממשלה יגבשו במשותף הצעה לתוכנית רב-שנתית ליישובים מעורבים, במטרה שתובא לאישור הממשלה בתוך 150 ימים מיום קבלת החלטה זו".

חמשת החודשים שהקצתה ישראל לגיבוש התוכנית חלפו, אבל התוכנית טרם הובאה לאישור הממשלה. האם הסיבה לכך נעוצה בכך שמי שהופקדו על המשימה מטעם משרדי ישראל לא עמדו בלוח הזמנים? התשובה לכך שלילית. המשרדים ניהלו עבודת מטה שאפשר לתארה כרצינית.

מהי אפוא הסיבה לכך שהתוכנית טרם יצאה אל הפועל? ניתן רק לשער שחוסר היציבות הפוליטי הוא זה שמסכל את הבאת התוכנית אל שולחן הממשלה. עובדה זו צריכה לעורר דאגה בקרב כלל האזרחים, שכן היא טומנת בחובה סכנה לחוסר יציבות משמעותי יותר מכפי שרואים עכשיו, שעלול להתבטא בהתפרצות נוספת במוקדם או במאוחר.

אמת, היו גורמים רבים, לרבות לאומיים ופוליטיים, להתלקחות אירועי מאי 2021. יחד עם זאת, אסור בתכלית האיסור להתעלם מהמצב החברתי-כלכלי הקשה המאפיין את התושבים הפלסטינים בערים המעורבות, שמצמיח גם רגשות של עוינות, וגודע את תקוותם של התושבים הפלסטינים לעתיד.

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כ-44% מהילדים הפלסטינים בערים המעורבות נמצאים מתחת לקו העוני, פי ארבעה יותר מבקרב ילדים יהודים בערים מעורבות. בחמש השנים האחרונות חלה מגמת עלייה בהיקף העוני (לעומת ירידה משמעותית בקרב היהודים באותן ערים).

מי שתולה את עיניו במערכת החינוך הפלסטינית המקרטעת בתקווה שתחלץ את הילדים הפלסטינים העניים ממעגל זה צפוי להתאכזב: ברוב הערים המעורבות (למעט חיפה ותל אביב-יפו) מערכת זו מופלית לרעה על ידי משרד החינוך של ישראל ביחס למערכת החינוך הפלסטינית, פער תקצוב של כ-20%. במציאות זו אין פלא שגם בוגרי מערכת החינוך הערבית אינם משתלבים בהשכלה הגבוהה ובשוק העבודה.

זאת לצד מגמה נוספת מדאיגה: העלייה בשיעור חוסר המעש שנרשמת בקרבם. היכן יהיו בני הנוער והצעירים הפלסטינים הללו ומי יאמץ אותם אל חיקו? ככל הנראה ארגוני הפשיעה. וכשתוצת אש העימותים? התשובה ברורה מאליה. הניסיון לנתק את הקשר בין מפלס העימותים למצב החברתי-כלכלי לא רק שמעורער, אלא מעכב את הטיפול בבעיה.

יש לנקוט פעולות שיצמצמו את הפערים החברתיים-כלכליים לטווח הארוך. על כל עובדת סוציאלית מהחברה הפלסטינית, על כל מצלמה במוקדי חיכוך - יש לדאוג במקביל לצמצום הפערים הטכנולוגיים בקרב הילדים הפלסטינים, סוגיה כאובה נוספת.

תוכנית החומש בנושא איננה מושלמת, ו-300 מיליון השקלים שהוקצו בה לטובת העניין בוודאי אינם מספיקים. על הממשלה לאשר בהקדם האפשרי את התוכנית הרב-שנתית לערים המעורבות, חרף האתגרים הפוליטיים.

 

תגיות