Նոյեմբեր 19, 2018 10:02 Asia/Yerevan

Ողջույն Ձեզ հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ: Ներկայացնում ենք «Պարսկերենը Ձեզ համար» հաղորդաշարի 64-րդ համարը: Այս հաղորդման ընթացքում ձեզ կծանոթացնենք Իրանում սգո արարողություններին: Իրանցիները տարբեր սգո արարողություններ են անցկացնում,որոնցից կարևորագույնը Իսլամի մեծ մարգարեի թոռան՝ Իմամ Հոսեյնի սգո արարողություններն են:

 

Իրանում երբ մի հոգի մահանում է, նրա համար կազմակերպում են սգո միջոցառումներ: Իրանցիները վաղ ժամանակներից ի վեր, սգո արարողությունների ընթացքում արմավ և հալվա են բաժանում սգավորներին: Ներկայումս էլ այս սովորույթը  տարածված է: Երբ մի հոգի մահանում է, հանգուցյալի հիշատակին կազմակերպում են սգո միջոցառումներ:

Ներկայումս Արմենը հեռախոսով վաղվա ծրագրի մասին  զրուցում է իր ընկերոջ՝ Համիդի հետ : Համիդը նրան ասում է,որ պատրաստվում է գնալ մզկիթ: Հարգելի ունկնդիր եթե ձեզ հետաքրքրում է նրանց խոսակցությունը կարող եք երաժշտական կարճ դադարից հետո միանալ մեզ:

***

Հարգելի ունկնդիր ինչպես միշտ նախ ներկայացնում ենք այս հաղորդման նոր բառերն ու բառակապակցությունները:

 

Դու աշխատում ես

 Թո քար միքոնի

تو کار می کنی

Դու ուզում ես աշխատել

 Թո միխահի քար քոնի

تو می خواهی کار کنی

Ծրագիր

 Բարնամե

برنامه

Դու ծրագիր ունես

 Թո բարնամե դարի

تو برنامه داری

Վաղը

 Ֆա՛րդա

فردا

Կեսօրից հետո

 Բաա՛դ ազ զոհր

بعد از ظهر

Ես գնում եմ

Մա՛ն միրա՛վա՛մ 

من می روم

Ես ուզում եմ գնալ

 Մա՛ն միխահա՛մ բերավա՛մ

من می خواهم بروم

Մզկիթ

 Մա՛զջեդ

مسجد

Ի՞նչ կա

 Չո խա՛բա՛ր ասթ?

چه خبر است ؟

Այդ ժամանակ

 Ան մողեը

آن موقع

Նամազ

 Նա՛մազ

نماز

Նամազի ժամ

 Վա՛ղթե նա՛մազ

وقت نماز

Արարողություն

 Մա՛րասեմե

مراسم

Հոգեհանգստյան արարողություն

 Մա՛րասեմե Խա՛թմ

مراسم ختم

Հայր

 Փեդա՛ր

پدر

Ընկերս

 Դուսթա՛մ

دوستم

Երեք օր առաջ

 Սե ռուզ ղա՛բլ

سه روز قبل

Նա աշխարհից  գնաց (մահացավ)

 Ու ա՛զ դոնիա ռա՛ֆթ

او از دنیا رفت

Աստված ողորմի նրան

 Խոդա ռա՛հմա՛թա՛շ քոնա՛դ․

خدا رحمتش کند

Ուրեմն

 Փա՛ս

پس

Երեք

 Սե

سه

Երրորդ

 Սեվոմ

سوم

Յոթ

 Հա՛ֆթ

هفت

Յոթերորդ(յոթը)

 Հա՛ֆթոմ

هفتم

Քառասուն

 Չեհել

چهل

Քառասուներորդ(քառասունքը)

 Չեհելոմ

چهلم

Անհատ

 Ֆա՛րդ

فرد

Անհատներ

Աֆրադ 

افراد

Մահացել

 Ֆոթ շոդե

فوت شده

Սգո արարողություն

 Մարասեմե սուգվարի

مراسم  سوگواری

Ունենք

 Դարիմ

داریم

Տուն

 Խանե

خانه

Տարբերություն չունի

 Ֆա՛րղ Նեմիքոնա՛դ

فرق نمی کند

Մենք նշում ենք

 Մա միգիրիմ

ما می گیریم

Մենք կնշենք

 Մա բեգիրիմ

ما بگیریم

Ինչ գործ

 Չե քար

چه کار

Ի՞նչ եք անում

 Չե քար միքոնիդ ?

چه کار می کنید ؟

Նրանք Ղուրան են ընթերցում

 Անհա Ղորաան միխանա՛նդ

آنها قران می خوانند

Նրանք ունկնդրում են

 Անհա գուծ միքոնա՛նդ

آنها گوش می کنند

Զրույց

 Սոհբաթ

صحبت

Բանախոս

 Սոխա՛նրան

سخنران

Կրոնական

 Մա՛զհա՛բի

مذهبی

Ունկնդրում են

 Գուշ միքոնա՛նդ

گوش می کنند

Սև զգեստ

 Լեբասե մեշքի

لباس مشکی

Դուք հագնում եք

 Շոմա միփուշիդ

شما می پوشید

Ճի՞շտ է (Այդպե՞ս է)

 Դորոսթ ա՛սթ?

درست است ؟

Մենք հագնում ենք

 Մա միփուշիմ

ما می پوشیم

Մերձավորներ(Ընտանիքի անդամներ, հարազատներ)

 Նա՛զդիքան (ա՛ֆրադե խանեվադե)

نزدیکان ( افراد خانواده )

Ցավակցել ( վշտակցել)

 Հա՛մդա՛րդի  քա՛րդա՛ն

همدردی کردن

Ցավակցում ենք(վշտակցում ենք)

 Հա՛մդա՛րդի միքոնիմ

همدردی می کنیم

 

***

Այժմ առաջարկում ենք հետևել Արմենի և Համիդի երկխոսությանը:

Արմեն.Վաղն ի՞նչ ես անելու: Որևէ ծրագիր ունե՞ս:

 Ֆա՛րդա չե քար միքոնի? Բա՛րնամեի դարի ? 

آرمن - فردا چه کار کنی ؟ برنامه ای داری ؟

Համիդ.Այո,վաղը կեսօրից հետո ուզում եմ գնալ մզկիթ:

 Արե, ֆա՛րդա բաա՛դ ա՛զ զոհր միխահա՛մ բե մա՛սջեդ բերա՛վամ.

حمید - آره . فردا بعد از ظهر می خواهم به مسجد بروم .

Արմեն.Վաղը կեսօրից հետո, ի՞նչ կա մզկիթում: Այդ ժամանակ նամազի ժամ հո չէ:

 Բաա՛դ ա՛զ զոհր դա՛ր մա՛սջեդ չե խա՛բա՛ր ա՛սթ ? Ան մողեը քե վա՛թղե նամա՛զ նիսթ.

آرمن - بعد از ظهر در مسجد چه خبر است ؟ آن موقع که وقت نماز نیست

Համիդ.Ընկերոջս հոր հոգեհանգստյան արարողության համար գնալու եմ մզկիթ: Ընկերոջս հայրը երեք օր առաջ մահացավ:( աշխարհից գնաց)

 Բա՛րայե մա՛րասեմե խա՛թմ փեդա՛րե դուսթա՛մ բե մա՛սջեդ միրա՛վամ.Փեդա՛րե դուսթա՛մ սե ռուզ ղա՛բլ ազ դոնիա ռա՛ֆթ.

حمید - برای مراسم ختم پدر دوستم به مسجد می روم . پدر دوستم سه روز قبل از دنیا رفت

Արմեն.Աստված ողորմի նրան: Ուրեմն հոգեհանգստյան արարողության համար եք գնում մզկիթ:

 Խոդա ռահմա՛թաշ քոնա՛դ.Փա՛ս բա՛րայե մա՛րասեմե խա՛թմ բե մա՛սջեդ միրա՛վիդ:

آرمن - خدا رحمتش کند . پس برای مراسم ختم به مسجد می روید !

Համիդ.Այո նշում ենք մահացած անհատների երրորդ , յոթերորդ և 40-րդ օրերի սգո արարողությունները:  (Երեքը, յոթը և քառասունքը):

 Բա՛լե ռուզհայե սեվոմ, հա՛ֆթոմ վա՛ չեհոլոմ բա՛րայե աֆրադե ֆոթ շոդե, մա՛րասեմե սուգվարի դարիմ.

حمید - بله . روزهای سوم ، هفتم و چهلم برای افراد فوت شده ، مراسم سوگواری داریم . 

Արմեն.Մզկիթո՞ւմ:

 Դա՛ր մա՛սջեդ ? 

آرمن- در مسجد ؟

Համիդ.Մզկիթում կամ տանը, տարբերություն չունի ,որտեղ անցկացնենք արարողությունները:

 Դա՛ր մա՛սջեդ յա դա՛ր խանե, ֆա՛րղ նեմիքոնա՛դ քե քոջա մա՛րասեմ բեգիրիմ? 

حمید - در مسجد یا در خانه ، فرق نمی کند که کجا مراسم بگیریم

Արմեն.Սգո արարողություններին ի՞նչ եք անում:

 Դա՛ր մա՛րա՛սեմե սուգվարի չեքար միքոնիդ ? 

آرمن  - در مراسم سوگواری چه کار می کنید ؟

Համիդ.Մարդիկ մզկիթում Ղուրան են ընթերցում և ունկնդրում են կրոնական բանախոսի խոսքերը:

 Մա՛րդոմ դա՛ր մա՛սջեդ «Ղոր Ան» միխանա՛նդ վա՛ բե սոհբա՛թհայե սոխա՛նրանե մա՛զհաբի գուշ միքոնա՛անդ.

حمید - مردم در مسجد قرآن می خوانند و به صحبتهای سخنران مذهبی گوش می کنند . 

Արմեն.Արդյոք դուք էլ սև զգեստ եք հագնում:Ճի՞շտ է:

 Այա լեբասե միշքի հա՛մ միփուշիդ? Դորոսթ ա՛սթ? 

آرمن - آیا لباس مشکی هم می پوشید ؟ درست است ؟

Համիդ.-Այո , սև զգեստ ենք հագնում և մահացած անհատի հարազատներին վշտակցում ենք:

 Բա՛լե լեբասե մեշքի միփուշիմ վա՛ բա նա՛զդիքանե ֆա՛րդե ֆոթ շոդե հա՛մդա՛րդի միքոնի.

حمید - بله . لباس مشکی می پوشیم و با نزدیکان فرد فوت شده ، همدردی می کنیم

 

 

Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել Արմենի և Համիդի երկխոսությունն առանց թարգմանության:

 Ֆա՛րդա չե քար միքոնի? Բա՛րնամեի դարի ? 

آرمن - فردا چه کار کنی ؟ برنامه ای داری ؟

 Արե, ֆա՛րդա բաա՛դ ա՛զ զոհր միխահա՛մ բե մա՛սջեդ բերա՛վամ.

حمید - آره . فردا بعد از ظهر می خواهم به مسجد بروم .

 Բաա՛դ ա՛զ զոհր դա՛ր մա՛սջեդ չե խա՛բա՛ր ա՛սթ ? Ան մողեը քե վա՛թղե նամա՛զ նիսթ.

آرمن - بعد از ظهر در مسجد چه خبر است ؟ آن موقع که وقت نماز نیست

 Բա՛րայե մա՛րասեմե խա՛թմ փեդա՛րե դուսթա՛մ բե մա՛սջեդ միրա՛վամ.Փեդա՛րե դուսթա՛մ սե ռուզ ղա՛բլ ազ դոնիա ռա՛ֆթ.

حمید - برای مراسم ختم پدر دوستم به مسجد می روم . پدر دوستم سه روز قبل از دنیا رفت

 Խոդա ռահմա՛թաշ քոնա՛դ.Փա՛ս բա՛րայե մա՛րասեմե խա՛թմ բե մա՛սջեդ միրա՛վիդ:

آرمن - خدا رحمتش کند . پس برای مراسم ختم به مسجد می روید !

 Բա՛լե ռուզհայե սեվոմ, հա՛ֆթոմ վա՛ չեհոլոմ բա՛րայե աֆրադե ֆոթ շոդե, մա՛րասեմե սուգվարի դարիմ.

حمید - بله . روزهای سوم ، هفتم و چهلم برای افراد فوت شده ، مراسم سوگواری داریم . 

 Դա՛ր մա՛սջեդ ? 

آرمن- در مسجد ؟

 Դա՛ր մա՛սջեդ յա դա՛ր խանե, ֆա՛րղ նեմիքոնա՛դ քե քոջա մա՛րասեմ բեգիրիմ? 

حمید - در مسجد یا در خانه ، فرق نمی کند که کجا مراسم بگیریم

 Դա՛ր մա՛րա՛սեմե սուգվարի չեքար միքոնիդ ? 

آرمن  - در مراسم سوگواری چه کار می کنید ؟

 Մա՛րդոմ դա՛ր մա՛սջեդ «Ղոր Ան» միխանա՛նդ վա՛ բե սոհբա՛թհայե սոխա՛նրանե մա՛զհաբի գուշ միքոնա՛անդ.

حمید - مردم در مسجد قرآن می خوانند و به صحبتهای سخنران مذهبی گوش می کنند . 

 Այա լեբասե միշքի հա՛մ միփուշիդ? Դորոսթ ա՛սթ? 

آرمن - آیا لباس مشکی هم می پوشید ؟ درست است ؟

 Բա՛լե լեբասե մեշքի միփուշիմ վա՛ բա նա՛զդիքանե ֆա՛րդե ֆոթ շոդե հա՛մդա՛րդի միքոնի.

حمید - بله . لباس مشکی می پوشیم و با نزدیکان فرد فوت شده ، همدردی می کنیم

 

 

Արմենը և Համիդը շարունակում են իրենց խոսակցությունը սգո միջոցառումների վերաբերյալ: Համիդը Արմենին ասում է,որ սգո արարողություններին  սովորաբար բոլորը  սև հագուստ են հագնում ու գնում են մզկիթ: Մահացածի մի քանի տղամարդ հարազատներից կանգնում են մզկիթի դռան մոտ և շնորհակալություն են հայտնում բոլոր նրանց ,ովքեր մասնակցել են արարողությանը: Մզկիթում մի հոգևորական խոսում է կրոնական  ,հավատամքային ու բարոյական հարցերի  և հանդերձյալ կյանքի մասին: Սովորաբար սգո արարողությունների ընթացքում հիշվում է Իմամ Հոսեյնը և նրա մեծաշուք սխրագործությունը: Այնուհետևա բոլոր սգավորները նորոգ ննջեցյալի համար  ողորմություն են հայցում առ Աստված և Ղուրան ընթերցում: Մահացածի հարազատները մինչև 40 օր սև հագուստ են կրում : Իրանում ընդունված սովորույթ է,որ մարդիկ հինգշաբթի երեկոյաններն այցելում են մեռյալների գերեզմանները և նրանց հոգու խաղաղության համար աղոթում են կամ հանրային վայրերում արմավ, քաղցրավենքի կամ այլ ուտեստներ են բաժանում մարդկանց:

 

 

Պիտակ