Қаз 19, 2017 21:57 Asia/Almaty

Бүгінгі бағдарламада сіздерді Иранның диагностикалық-емдеу орталықтарының бірімен таныстырамыз.

«Руйан» – Ирандағы бедеулікті емдейтінең беделді медициналық орталықтардың бірі. Көптеген адамдар осы орталыққа емделуге келеді. «Руйан» орталығы өте дамыған әрі оны әлемдегі бедеулікті емдейтін ең маңызды орталықтардың бірі деп батыл түрде айтуға болады. 2010 жылы осы орталыққа шамамен 70 мың жұп емделу үшін келген. Раминнің туыстарының бірі он жыл бұрын үйленген. Ол өз жұбайымен «Руйан» орталығында емделу үшін Теһранға келді. Рамин бұл жайында Мұхаммадпен әңгімелеседі. Алдымен жаңа сөздерге назар аударайық:

бүгін

емруз

امروز

түстен кейін

бäд äз зоһр

بعد از ظهر

кітапхана

кетабхане

کتابخانه

мен келмеймін

мäн немиайäм

من نمی آیم

күтпе

монтäзер нäбаш

منتظر نباش

қиындық

мошкел

مشکل

туындады

пиш амäде äст

پیش آمده است

бөле

песäрхале

پسرخاله

жұбай

һäмсäр

همسر

олар келді

анһа амäдеäнд

آنها آمده اند

мен алып барамын

иäн михаһäм бебäрäм

من می خواهم ببرم

зертхана

пäжуһешкäде

پژوهشکده

қайда

коджа

کجا

орталық

мäркäз

مرکز

емдеу

дäрмани

درمانی

жылдар

салһа

سالها

олар үйленген

анһа ездевадж кäрдеäнд

آنها ازدواج کرده اند

перзент

фäрзäнд

فرزند

емдеу

моаледже

معالجه

ең маңызды

моһемтäрин

مهمترین

Таяу Шығыс

хавäр миане

خاورمیانه

осы уақытқа дейін

та бе хал

تا به حال

есім, атау

есм

اسم

сол жер

анджа

آنجا

мен естімедім

мäн нäшенидеäм

من نشنیده ام

атақты

мäруф

معروف

ел

кешвäр

کشور

басқа

дигäр

دیگر

науқастар

бимаран

بیماران

көп

зиад

زیاد

олар барады, жүгінеді

анһа мораджее миконäнд

آنها مراجعه می کنند

үміттенемін

омидварäм

امیدوارم

ол емделеді

у дäрман шäвäд

او درمان شود

жаңа, соңғы буынды

джäдидтäрин

جدیدترین

тәсілдер

рäвешһа

روشها

қолданылады

бе кар герефте мишäвäд

به کار گرفته می شود

өзім

ходäм

خودم

жалғыз

тäнһа

تنها

мен барамын

мäн мирäвäм

من می روم

сау бол

хода негäһдар

خدا نگهدار

Енді Мұхаммад пен Раминнің әңгімесіне назар аударайық:

Рамин: Мен бүгін түстен кейін кітапханаға келмеймін. Мені күтпе.

Рамин: Мäн емруз бäд äз зоһр бе кетабхане немиайäм. Монтäзер нäбаш.

رامین - من امروز بعد از ظهر به کتابخانه نمی آیم . منتظر من نباش .

Мұхаммад: Неге? Қиындық туындады ма?

Мухаммад: Чера? Мошкели пиш амäде äст?

محمد - چرا ؟ مشکلی پیش آمده است ؟

Рамин: Жоқ. Бөлем мен жұбайы Теһранға келген. Оларды «Руйан» орталығына алып барамын.

Рамин: Нä. Песäрхалеäм вä һäмсäрäш бе Теһран амäдеäнд. Михаһäм анһа ра бе пäжуһешкäдейе Руйан бебäрäм.

رامین - نه . پسر خاله ام و همسرش به تهران آمده اند . می خواهم آنها را به پژوهشکده رویان ببرم .

Мұхаммад: Руайн зерттеу орталығы қайда?

Мухаммад: Пäжуһешкäдейе Руйан коджаст?

محمد - پژوهشکده رویان کجاست ؟

Рамин: Бұл емдеу орталығы. Олардың үйленгеніне біраз жыл болғанымен, әлі балалы болған жоқ.

Рамин: Йек мäркäз-е дäрмани äст. Анһа салһаст ке ездевадж кäрдеäнд, вäли фäрзäнди нäдарäнд.

رامین - یک مرکز درمانی است . آنها سال هاست که ازدواج کرده اند ، ولی فرزندی ندارند

Мұхаммад: Онда олар Теһранға емделу үшін келген екен ғой?

Мухаммад: Пäс бäрай-е моаледже бе Теһран амäдеäнд?

محمد - پس برای معالجه به تهران آمده اند ؟

Рамин: Ия. Руйан зерттеу орталығы – Таяу Шығыс аймағындағы бедеулікті емдейтін ең маңызды орталық.

Рамин: Бäле. Пäжуһешкäдейе Руйан, моһемтäрин мäркäз-е дäрман-е набарвäри дäр хавäр-е миане äст.

. رامین - بله . پژوهشکده رویان ، مهمترین مرکز درمان ناباروری در خاورمیانه است .

Мухаммад: Мен бұл уақытқа дейін ол жер туралы  естімеппін.

Мухаммад: Мäн та бе хал есм-е анджа ра нäшенидеäм.

محمد - من تا به حال اسم آنجا را نشنیده ام .

Рамин: Бұл өте танымал орталық.  Тіпті, басқа елдерден көптеген науқастар сол жерге келеді.

Рамин: Ин мäркäз хейли мäруф äст. Хäтта äз кешвäрһай-е дигäр һäм бимарани бе анджа мораджее миконäнд.

رامین - این مرکز خیلی معروف است . حتی از کشورهای دیگر هم بیمارانی به آنجا مراجعه می کنند .

Мұхаммад: Онда бөлеңнің де сауығып кететіндігіне үміттенемін.

Мухаммад: Пäс амидварäм ке песäрхалеäт низ дäрман шäвäд.

محمد - پس امیدوارم که پسر خاله ات نیز درمان شود .

Рамин: Мен де үміттенемін. Себебі ол жерде науқастарды емдеу үшін ең заманауи тәсілдер пайдаланылады.

Рамин: Мäн һäм амидварäм. Чун дäр анджа джäдидтäрин рäвешһа бäрай-е дäрман-е бимаран бе кар герефте мишäвäд.

رامین - من هم امیدوارم . چون در آنجا جدیدترین روشها برای درمان بیماران به کار گرفته می شود .

Мұхаммад: Мен онда кітапханаға жалғыз бара беремін. Менде шаруаң жоқ па?

Мухаммад: Пäс мäн худäм тäнһа бе кетабхане мирäвäм. Ба мäн кари нäдари?

محمد - پس من خودم تنها به کتابخانه می روم . با من کاری نداری ؟

Рамин: Жоқ. Сау бол.

Рамин: Нä. Хода негäһдар.

رامین - نه . خدا نگهدار

Бедеулікті емдеу – Руйан орталығы  көрсететін маңызды қызметтердің тек біреуі ғана. Шын мәнінде, 1990 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан бұл орталық бағаналы жасушалар мен клондау салаларында көптеген тәжірибелердің ошағы саналады. 2009 жылға дейін бұл орталықта бір қой, ешкі мен сиыр клондау арқылы дүниеге келді. Руйан зерттеу орталығы қазіргі уақытта түрлі аурулар мен оларды емдеу жолдарын зерттеп жатыр. Бұл зерттеулердің нәтижелері ғылыми мақалалар ретінде халықаралық беделді басылымдарда жарық көреді. Руйан орталығы сонымен қатар Ирандағы жасушалы терапиямен айналысатын ең басты ұйым саналады. Басқа елдерден емделу үшін науқастардың келуі қазіргі кезде «медициналық туризм» деп аталып жүрген индустрияны дамытумен қатар, шетелдіктердің ИИР-ның ғылыми жетістіктерімен танысуына да себеп болады.

 

Тегтер