• ورځپاڼو ته کتنه ۲۰-۹-۹۸

  ورځپاڼو ته کتنه ۲۰-۹-۹۸

  Dec 11, 2019 12:20

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه ۱۶-۹-۹۸

  ورځپاڼو ته کتنه ۱۶-۹-۹۸

  Dec 07, 2019 13:04

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه

  ورځپاڼو ته کتنه

  Dec 01, 2019 13:50

  د تهران او کابل چاپ د ځینو ورځپاڼو مهم خبرونه، تبصرې او مقالې

 • ورځپاڼو ته کتنه ۹-۹-۹۸

  ورځپاڼو ته کتنه ۹-۹-۹۸

  Nov 30, 2019 12:50

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه 4-9-98

  ورځپاڼو ته کتنه 4-9-98

  Nov 25, 2019 13:31

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه ۳۰/۸/۹۸

  ورځپاڼو ته کتنه ۳۰/۸/۹۸

  Nov 21, 2019 13:20

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه

  ورځپاڼو ته کتنه

  Nov 16, 2019 13:59

  د تهران او کابل چاپ د ځینو ورځپاڼو څو مهم خبرونه، تبصرې او مقالې

 • ورځپاڼو ته کتنه

  ورځپاڼو ته کتنه

  Nov 05, 2019 12:26

  د تهران او کابل چاپ د ځینو ورځپاڼو مهم خبرونه، تبصرې او مقالې

 • ورځپاڼو ته کتنه ۱۱-۸-۹۸

  ورځپاڼو ته کتنه ۱۱-۸-۹۸

  Nov 02, 2019 12:19

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه ۶-۸-۹۸

  ورځپاڼو ته کتنه ۶-۸-۹۸

  Oct 28, 2019 12:18

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو: