• ورځپاڼو ته کتنه ۱۶-۵-۹۹

  Aug 06, 2020 12:01

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه

  Aug 03, 2020 15:52

  د تهران او کابل چاپ د ځینو ورځپاڼو مهم خبرونه، تبصرې او مقالې

 • ورځپاڼو ته کتنه ۵-۵-۹۹

  Jul 26, 2020 16:22

  له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه ۳۱-۴-۹۹

  Jul 21, 2020 11:35

  له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه ۲۲-۴-۹۹

  Jul 12, 2020 12:53

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سرهستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه

  Jul 09, 2020 14:06

  د تهران چاپ او د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مهم خبرونه، تبصرې او مقالې

 • ورځپاڼو ته کتنه ۱۱-۴-۹۹

  Jul 01, 2020 12:44

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو خبرونو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه

  Jun 29, 2020 15:26

  د تهران او کابل چاپ د ځینو ورځپاڼو مهم خبرونه، تبصرې او مقالې

 • ورځپاڼو ته کتنه 3-4-99

  Jun 23, 2020 12:31

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه

  Jun 22, 2020 15:01

  د تهران او کابل چاپ د ځینو ورځپاڼو مهم خبرونه، تبصرې او مقالې