• ورځپاڼو ته کتنه ۹-۹-۹۸

  ورځپاڼو ته کتنه ۹-۹-۹۸

  Nov 30, 2019 12:50

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه 4-9-98

  ورځپاڼو ته کتنه 4-9-98

  Nov 25, 2019 13:31

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه ۳۰/۸/۹۸

  ورځپاڼو ته کتنه ۳۰/۸/۹۸

  Nov 21, 2019 13:20

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه ۱۱-۸-۹۸

  ورځپاڼو ته کتنه ۱۱-۸-۹۸

  Nov 02, 2019 12:19

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه ۶-۸-۹۸

  ورځپاڼو ته کتنه ۶-۸-۹۸

  Oct 28, 2019 12:18

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه ۲۵-۷-۹۸

  ورځپاڼو ته کتنه ۲۵-۷-۹۸

  Oct 17, 2019 12:31

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه ۲۰-۷-۹۸

  ورځپاڼو ته کتنه ۲۰-۷-۹۸

  Oct 12, 2019 12:29

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه ۱۸-۷-۹۸

  ورځپاڼو ته کتنه ۱۸-۷-۹۸

  Oct 10, 2019 13:02

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه 11-7-98

  ورځپاڼو ته کتنه 11-7-98

  Oct 03, 2019 12:25

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه ۹-۷-۹۸

  ورځپاڼو ته کتنه ۹-۷-۹۸

  Oct 01, 2019 12:52

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو: