• ورځپاڼو ته کتنه ۲۲-۴-۹۹

  Jul 12, 2020 12:53

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سرهستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه

  Jul 09, 2020 14:06

  د تهران چاپ او د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مهم خبرونه، تبصرې او مقالې

 • ورځپاڼو ته کتنه ۱۱-۴-۹۹

  Jul 01, 2020 12:44

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو خبرونو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه

  Jun 29, 2020 15:26

  د تهران او کابل چاپ د ځینو ورځپاڼو مهم خبرونه، تبصرې او مقالې

 • ورځپاڼو ته کتنه 3-4-99

  Jun 23, 2020 12:31

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه ۳۱-۳-۹۹

  Jun 20, 2020 13:45

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه ۲۴-۳-۹۹

  Jun 13, 2020 12:57

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سرهستاسو په خدمت کښې يوو له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځينو ورځپاڼو مهمو خبرونو ته ستاسو پام راوګرځوو:

 • ورځپاڼو ته کتنه ۱۳-۳-۹۹

  Jun 02, 2020 12:49

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يووږ:

 • ورځپاڼو ته کتنه 11-3-99

  May 31, 2020 13:47

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سرهستاسو په خدمت کښې يوو.

 • ورځپاڼو ته کتنه ۳-۳-۹۹

  May 23, 2020 12:52

  ګرانو او قدرمنو دوستانو له نننيو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کښې يوو.