په دغه پروګرام کې  د کتاب او علم د ګټو او ځلاګانو په باب خپل زړونه خړوبه کړئ 

Jan 17, 2022 11:31 Asia/Kabul