آذر ۱۸, ۱۳۹۸ ۲۲:۰۴ Asia/Dushanbe
  • ارسال طرح قانون عفو تمامی اتباع غیرمجاز به مجلس نمایندگان تاجیکستان

رییس جمهوری تاجیکستان طرح قانون عفو تمامی اتباع غیرمجازو اعضای خانواده های آنان دراین کشوررا به مجلس نمایندگان ارسال کرد. 

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازسامانه آسیا پلوس، امام علی نصرالدین زده رییس کمیته مجلس نمایندگان تاجیکستان درامورقانون گذاری وحقوق انسان گفت:  این قانون شامل آن تعداد ازاتباع خارجی و اعضای خانواده های آنان می شود که درقلمرو این کشوربدون مجوز زندگی می کنند و مدارک هویتی هم ندارند.

درصورت تصویب این قانون اتباع خارجی غیرمجازدرتاجیکستان ازمجازات برای حضورغیرقانونی دراین کشورمعاف خواهند شد.

مدت اعتبارقانون عفو اتباع خارجی غیرمجازدرتاجیکستان ازسوی مجلس نمایندگان این کشورتعیین خواهد شد.

به گفته رییس کمیته مجلس نمایندگان تاجیکستان درامورقانون گذاری وحقوق انسان با تصویب این قانون اتباع غیرمجازخارجی واعضای خانواده های آنان می توانند به ادارات پلیس این کشورمراجعه وبه صورت قانونی درقلمروی این جمهوری زندگی کنند.

براساس قوانین فعلی تاجیکستان آن عده ازاتباع خارجی که درقلمروی این کشورغیرمجازحضوردارند، به پرداخت جریمه مالی به مبلغ 4 تا 5  هزارسامانی واخراج محکوم خواهند شد.

 

کلیدواژه

کامنت