آذر ۱۸, ۱۳۹۸ ۲۲:۲۰ Asia/Dushanbe
  • درخواست لغوپرداخت سهم مالی برای ثبت نام داوطلبان انتخابات تاجیکستان

رییس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با انتشار پیامی ازرییس جمهوری این کشور درخواست کرد که پرداخت سهم مالی برای ثبت نام داوطلبان انتخابات دراین جمهوری را لغو کند.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازصفحه رحمت الله زایراف رییس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان درپیامی درفیسبوک،ازامام علی رحمان درخواست کرده است که تبصره قانون پرداخت کردن مبلغ 5 هزارو800 سامانی برای ثبت نام هر داوطلب حضوردرانتخابات مجلس در روزاول ماه مارس سال 2020 راحذف کند.

او گفت:زیرا اگرهرحزب سیاسی بخواهد 10 داوطلب  خود را برای شرکت درانتخابات پارلمانی معرفی کند، باید مبلغ 58 هزارسامانی به بودجه حکومت پرداخت کندکه درشرایط فعلی اقتصادی تاجیکستان این کارغیرممکن است.

وی تاکید کرد که تعیین این مبلغ برای ثبت نام  داوطلبان حضوردرانتخابات پارلمانی تاجیکستان مغایربا قانون است و درصورت ناکامی این افراد برای ورود به مجلس نمایندگان، مبالغ آنان بازگردانده نمی شود.

ازاین رو ضرورت دارد که این تبصره از قانون انتخابات پارلمانی تاجیکستان کاملا حذف شود.

رییس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان ازاین که در 10 سال اخیربیش از15 بارازمقامات این کشورخواسته که این تبصره ازقانون انتخابات را حذف کنند و به درخواستش رسیدگی نشده به شدت انتقاد کرد.

این درحالی است که مسئولان و فعالان این گروه سیاسی درنشست اخیرخود درشهر دوشنبه پس ازمباحث زیاد نتوانستند درباره شرکت درانتخابات پارلمانی سال 2020 تصمیم گیری کنندفدلیل به نتیجه نرسیدن آنان تبصره مربوط به پرداخت سهم مالی هرداوطلب برای شرکت درانتخابات پارلمانی تاجیکستان اعلام شده  ک اعضای حزب سوسیال دموکرات  توان پرداخت انراندارند.

 

کلیدواژه

کامنت