اسفند ۰۷, ۱۳۹۸ ۲۳:۳۸ Asia/Dushanbe
  • استقرار  گروهی از سازمان حقوق بشر اروپا برای نظارت بر انتخابات تاجیکستان

گروهی از سازمان حقوق بشر اروپا برای نظارت بر انتخابات تاجیکستان دراین کشورمستقر شدند.

به گزارش رادیو برون مرزی صدای خراسان به نقل از دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر(OSCE)پس از دعوت وزارت امور خارجه تاجیکستان برای نظارت برروند اجرای مراحل  انتخابات پارلمانی در این کشور، نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر یاODIHRومامورین ارزیابی انتخابات یا (EAM) اروپا گروهی را در این کشور مستقر کرد.

ماموران ارزیابی انتخابات به سرپرستی  ابرهارد پوگل ، کار خود را از 13 فوریه در تاجیکستان آغاز کرد.

ماموران ارزیابی انتخابات هفت نفر از کارمندان بین المللی هستند که از هفت کشور شرکت کننده در سازمان امنیت و همکاری اروپا به تاجیکستان سفر کردند.

این ماموران وظیفه دارندروند انتخابات را از نظر انطباق با تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا و سایر تعهدات و معیارهای بین المللی برگزاری انتخابات دموکراتیک و همچنین قوانین ملی ارزیابی کنند.

ناظران ،چارچوب حقوقی انتخابات، چگونگی اجرای مراحل مختلف انتخابات،تبلیغات داوطلبان ،حل اختلافات مربوط به انتخابات ، قوانین مربوط به تأمین مالی وهمچنین پوشش رسانه ایانتخابات را بررسی می کنند.

 ماموران تعداد محدودی از مراکز رای گیری را هم در روز انتخابات بازدید وگزارش نهایی راحدودهشت هفته پس از پایان انتخابات اعلام می کنند.

 

 

کلیدواژه

کامنت