خرداد ۱۳, ۱۳۹۹ ۲۱:۳۳ Asia/Dushanbe

گسترش ویروس کرونا 50 درصد از درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیک را کاسته است و این در حالی است که پول کارگران مهاجر تاجیک در گردش چرخه اقتصاد تاجیکستان، حیاتی است.

اسفندیار خلیلی در گزارش ویژه به بررسی تاثیر کرونا بر اقتصاد تاجیکستان پرداخته است.

کلیدواژه

کامنت