آبان ۱۱, ۱۳۹۹ ۱۹:۱۸ Asia/Dushanbe
  • 10 ساعت معطلی اتباع تاجیک هنگام عبورمرز ازبکستان

بر اساس توافق سازمان جهانی مهاجرت و حکومت قزاقستان قرار بود که روز اول ماه نوامبر بیش از 150 کارگر مهاجر بیکار شده تاجیک و اعضای خانواده های آنان با بازگشای مرز با ازبکستان به تاجیکستان منتقل شوند.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه اخبار آسیای مرکزی ، هنگامی که این افراد با چهار دستگاه اتوبوس کرایه شده ازسوی سازمان جهانی مهاجرت قصد ورود به قلمرو ازبکستان را داشتند، درگذرگاه مرزی با ممانعت مرزبانان این کشور رو به روشده اند.

مرزبانان ازبکستان گفته اند که به اتباع تاجیکستان تنها پس ازانجام آزمایش کووید 19 اجازه ورود به قلمرواین کشوررا خواهند داد. اما اتباع تاجیکستان مدعی اند که آنان مسافران ترانزیتی می باشند و اید بدون توقف درقلمروازبکستان به سوی ولایت سغد حرکت کنند و نیازی به آزمایش کووید 19 ندارند. تنها با مساعدت سفارتهای تاجیکستان درقزاقستان و ازبکستان و پس از10 ساعت معطلی به اتباع تاجیکستان مجوزعبورازقلمروازبکستان داده شد.

 براساس توافق سازمان جهانی مهاجرت وحکومت قزاقستان آخرهرماه برای خارج کردن کارگران مهاجربیکارشده تاجیک و اعضای خانواده های آنان مرزبازگشایی خواهد شد.

به دلیل گسترش ویروس کرونا تعداد زیادی از کارگران مهاجر تاجیک که با گسترش کرونا در قزاقستان بیکار شده و قصد بازگشت به تاجیکستان را دارند به علت بسته بودن مرزها با مشکل روبه رو شده اند.

کلیدواژه