مهر ۲۹, ۱۳۹۵ ۱۲:۰۵ Asia/Dushanbe
  • فرکانس

فرکانس های رادیو تاجیکی

فركانس های پخش رادیو تاجیکی " صدای خراسان"

برنامه های سحرگاهی ماه رمضان

( از 13  آوریل 2021)

ساعت

موج متوسط

موج کوتاه

به وقت دوشنبه

به وقت تهران

 

M

KHZ

M

KHZ

03:50- 02:20

01:50 تا 03:30

 

 

720

 

6110

 

 

 

 

 

فركانس های پخش رادیو تاجیکی

) اجرا از 08/01/1400)

28 .03.2021

 

 

 

ساعت

 

موج متوسط

 

موج كوتاه

 

 

مناطق تحت پوشش

مشخصات

ماهواره

به وقت دوشنبه

 

به وقت تهران

 

 

M

 

KHZ

 

M

 

KHZ

20:20- 22:20

19:50-21:50

 

 

 

720

 

 

 

تاجیکستان

Iransat (Badr5) 26.E

موبایل اپلیکیشن و سایت

05:50- 07:20

05:20-06:50

 

 

720

49

6000

تاجیکستان

افغانستان

 
 

 

 

 

 

 

 

فركانس های پخش رادیو تاجیکی

) اجرا از 04/08/1399)

25 .10.2020

 

 

 

ساعت

 

موج متوسط

 

موج كوتاه

 

 

مناطق تحت پوشش

مشخصات

ماهواره

به وقت دوشنبه

 

به وقت تهران

 

 

M

 

KHZ

 

M

 

KHZ

20:20- 22:20

18:50-20:50

 

 

 

720

 

 

 

تاجیکستان

Iransat (Badr5) 26.E

موبایل اپلیکیشن و سایت

05:50- 07:20

04:20-05:50

 

 

720

41

7360

تاجیکستان

افغانستان

 
 

 

 

                                                                                          

فركانس های پخش رادیو تاجیکی " صدای خراسان"

برنامه های سحرگاهی ماه رمضان

( از 24  آوریل 2020)

ساعت

موج متوسط

موج کوتاه

به وقت دوشنبه

به وقت تهران

 

 

M

KHZ

M

KHZ

04:00- 02:20

01:50 تا 03:30

 

 

720

 

6110

 

 

 

 

فركانس های پخش رادیو تاجیکی

) اجرا از 10/01/1399)

29.03/2020

 

 

 

ساعت

 

موج متوسط

 

موج كوتاه

 

 

مناطق تحت پوشش

مشخصات

ماهواره

به وقت دوشنبه

 

به وقت تهران

 

 

M

 

KHZ

 

M

 

KHZ

22:20 -20:20

19:50-21:50

 

 

 

720

 

 

 

تاجیکستان

Iransat (Badr5) 26.E

موبایل اپلیکیشن و سایت

07:20 - 05:50

05:20-06:50

 

 

720

49

6000

تاجیکستان

افغانستان

 

 

 

 

 

فركانس های پخش رادیو تاجیکی

) اجرا از 05/08/1398)

27 .10.2019

 

 

 

ساعت

 

موج متوسط

 

موج كوتاه

 

 

مناطق تحت پوشش

مشخصات

ماهواره

به وقت دوشنبه

 

به وقت تهران

 

 

M

 

KHZ

 

M

 

KHZ

20:20- 22:20

18:50-20:50

   

 

720

   

 

تاجیکستان

Iransat (Badr5) 26.E

موبایل اپلیکیشن و سایت

05:50- 07:20

04:20-05:50

   

720

41

7360

تاجیکستان

افغانستان

 
 

 

 

فركانس های پخش رادیو تاجیکی " صدای خراسان"

برنامه های سحرگاهی ماه رمضان

( از 6  می 2019)

ساعت

موج متوسط

موج کوتاه

به وقت دوشنبه

به وقت تهران

 

 

M

KHZ

M

KHZ

03:30- 02:00

03:00-01:30

 

 

720

 

7280

 

 

 

 

فركانس های پخش رادیو تاجیکی

) اجرا از 11/01/1398)

31 .03.2019

 

 

ساعت

 

موج متوسط

 

موج كوتاه

 

 

مناطق تحت پوشش

به وقت دوشنبه

 

به وقت تهران

 

 

M

 

KHZ

 

M

 

KHZ

20:20- 22:20

 

19:50-21:50

 

 

 

720

 

 

 

تاجیکستان

04:50- 06:20

04:20-05:50

 

 

 

49

6175

 

تاجیکستان

49

6000

 

 

 

 

 

فركانس های پخش رادیو تاجیکی

) اجرا از 09/08/1397)

31/10/2018

 

 

ساعت

-->