در برنامه " از پندار تا واقعیت" به بررسی موضوع نقض حقوق بشر در غرب به ویژه در آمریکا پرداخته می شود. این گفتار چهارشنبه شب ها از صدای خراسان پخش و پنجشنبه ها  در بخش صبحگاهی تکرار می شود.

 

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵ ۱۰:۱۶ Asia/Dushanbe