در سری برنامه های " یک گوهر"، هر هفته به مسایل مربوط به زنان موفق و کارآفرین  ایرانی پرداخته شده و راه های  کارآفرینی و هنرجویی  به بانوان تاجیک و آسیای میانه معرفی می شود.

 

تیر ۲۴, ۱۳۹۵ ۱۳:۰۳ Asia/Dushanbe