Eýran

 • Ruhani: Bir günde ýüzlerçe kilometr demir ýol aragatnaşyk taslamalarynyň açylmagy buýsançdyr

  Jul 29, 2021 17:56

  Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti bir günde ýüzlerçe kilometr demir ýol aragatnaşyk taslamalarynyň açylyş dabarasyny buýsançly hasaplap demir ýol ýolagçy we ýük daşamak üçin iň oňat aragatnaşyk serişdesidir we bu döwletde ýollar, awtoulag ýollary, demir ýollar we portlar babatynda gaty uly we möhüm çäreler görüldi diýdi.

 • Eýranda iň soňky korona ýagdaýy

  Jul 29, 2021 16:50

  Eýranyň Saglygy goraýyş, bejeriş we lukmançylyk bilim ministrliginiň Jemgyýetçilik gatnaşyklary we maglumat merkezi: Soňky 24 sagadyň dowamynda 292 adamyň korona wirusy sebäpli ölendigini we ýurtda ölenleriň umumy sanynyň 90,074-e ýetendigini yglan etdi.

 • Eýran, Azerbaýjan Respublikasy we Ermenistannyň saklanmagyny nygtaýar

  Jul 29, 2021 16:38

  Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Azerbaýjan Respublikasy bilen Ermenistan serhet güýçleriniň arasynda serhet çaknyşyklarynyň dowam etmegine alada bildimek bilen Taraplaryň saklanmagyny we iki ýurduň arasyndaky serhet dawalaryny parahatçylykly çözmegiň zerurdygyny aýtdy.

 • Galibaf: Ykdysady urşa garşy durmagyň ýoly yslam ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmekdir

  Jul 29, 2021 09:45

  Eýranyň Yslam şura mejlisiniň başlygy Ykdysady urşa garşy durmagyň ýoly yslam ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmekdir diýdi.

 • Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri: Günbatara ynam edip bolmaz

  Jul 28, 2021 16:47

  Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri, on ikinji döwletiň soňky günlerinde Prezident we Ministrler Kabineti agzalary bilen bolan duşuşygynda: Içerki programmalary asla günbataryň hemralygyna bagly we şertli etmeli däldir sebäbi hökman şowsuz bolar diýip nygtadylar.

 • Eýranda iň soňky korona ýagdaýy

  Jul 28, 2021 15:43

  Eýranyň Saglygy goraýyş, bejeriş we lukmançylyk bilim ministrligi ýurtda korona wirusy sebäpli 303 adamyň ölendigini habar berdi.

 • Salehi: Iň ösen rak keselini bejermek merkezi ýakyn wagtda Eýranda açylar

  Jul 27, 2021 12:41

  Eýranyň Atom Energiýasy Guramasynyň başlygy, ýakyn wagtda Eýranda rak keseliniň ion bejeriş merkeziniň ýola beriljekdigini aýtdy.

 • Eýran mejlisiniň başlygy Siriýa sapar edýär

  Jul 27, 2021 12:36

  Eýranyň Yslam şura ejlisiniň başlygy söwda päsgelçiliklerini aýyrmak we telekeçiler bilen söwdagärleriň ykdysady mümkinçiliklerinden peýdalanmak meselelerini çözmek maksady bilen Siriýa gidýär.

 • Kataryň Daşary işler ministriň Tährana sapary

  Jul 27, 2021 11:09

  Eýranyň saýlanan prezidenti Seýed Ybrahym Raisi ýekşenbe güni Tähranda Kataryň Daşary işler ministri Şeýh Muhammet bin Abdul Rahman Al-Tani bilen duşuşanda Eýranyň, ygtybarly dost we hyzmatdaşdygyny subut edendigini aýdyp, Eýran goňşularyna hoşniýetlidir,diýdi.