Feb 17, 2021 18:36 Asia/Ashgabat
  • Ynkylabyň ýokary lideri: ýadro ylalaşygynda beýleki tarapyň hereketini görsek, hereket ederis

Aýatolla Hameneýi, ýadro ylalaşygy we yslam häkimiýetiniň syýasatlary baradaky soňky sözlerine salgylanyp, Başga tarapyň hereketini görsek, biz hem hereket ederis we bu gezek Yslam respublikasy sözlerden we wadalardan kanagatlanmaz diýdiler.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri Aýatolla Hameneý, şu gün irden (çarşenbe) Töwriz halky bilen wideo aragatnaşygynda, ýadro ylalaşygy hakda myş-myşlar we wadalar bar, ýöne bozulan we ýerine ýetirilmän galan köp gowy sözleri we wadalary eşitdik, şonuň üçin sözler we wadalar peýdasyz, bu gezek diňe hereket etmek möhümdir diýip beýan etdiler.

Aýatolla Hameneýi, imperializmiň rewolýusiýa we Yslam respublikasy bilen duşmançylygyň esasy sebäbini hiç wagt ýatdan çykarmaly däldigini aýdyp Elbetde, dildüwşükleri we gapma-garşylyklary adam bahanasy, yslam kanunlary, ýadro, raketa, sebit we beýleki meseleler ýaly dürli bahana bilen ulanýarlar, ýöne bu meseleleriň diňe bahana bolandygyny bellemelidiris diýip nygtap geçdler.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri harby we goranmak güýçleriniň güýçlenmegini we Eýranyň uly sebit güýjüne öwrülmegini rewolýusiýanyň gazananlaryndan biri diýip atlandyrdylar we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Sionist režimiň we käbir Ýewropa hökümetleriniň dürli dildüwşükleriniň esasy sebäbi, Hudaýyň islegi bilen milletiň we emeldarlaryň päsgel berjek rewolýusiýa tarap hereketidir diýdiler.

ol hezretleri Çykyşynyň başga bir bölüminde, ýakyn wagtda geçiriljek prezident saýlawlaryna salgylanyp, saýlawlary ýurt üçin ajaýyp pursat hasaplap Elbetde, Yslam respublikasynyň oppozisiýasy hökümetiň bu möhüm pursatdan we mümkinçiliklerden ýurduň ösüşi üçin peýdalanmagyny islemeýär, ýöne halkyň saýlawlara höwesli  gatnaşmagy ýurduň howpsuzlygyna sebäp bolar we duşmanlaryň tamasyny özdürer diýip nygtadylar.